شما این 30 پرچم کشور را که به عنوان شخصیت های انیمیشن ترسیم شده اند دوست خواهید داشت