چرا ساخته شده در پرتگاه میلیون ها هوادار به دست آورد و به یک شاهکار انیمیشن تبدیل شد