35 دختر برتر انیمیشن زیبا با شخصیت های بد (رتبه بندی شده توسط ژاپن)