این چیزی است که من درباره انیمیشن قدیمی دوست دارم (بهتر از انیمه جدید)