مجموعه ای از بهترین نقل قول های دکتر استون که شما را به فکر فرو می برد!