قانون کپی رایت انیمه و نحوه اقامت در سمت 'امن' به عنوان ناشر دیجیتال