آرزو هنرمندان انیمه: استخدام شوید و با شرکت Mecha کار کنید