طرفدار عصبانی پس از انتقاد آشکار از شخصیت های جوجوتسو کایزن ، مانگای سفید کننده را آتش می زند