8 نقل قول میکوتو میساکا که شخصیت او را به نمایش می گذارد