7 شخصیت از انیمیشن های حداقل کلیشه که تاکنون ایجاد شده اند