3 نقل از ریکو میکامی به نقل از یک مجموعه انیمیشن دیگر