بیش از 12 ایده کشف نشده برای نمایش انیمیشن ها ، صنعت هنوز انجام نشده است